Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definície v týchto Obchodných podmienkach.

1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.tetiswood.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;
1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;
1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

Predávajúcim internetového obchodu podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je TetisPark, s.r.o., IČO 51804298 so sídlom Pekná cesta 19, 83152 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: TetisPark, s.r.o., IČO 51804298, so sídlom Pekná cesta 19, 83152 Bratislava, Slovensko, IČO: 52579221, DIČ: 2120798372
E-mail: info@tetiswood.sk
Tel. číslo: +421 944 260 040

1.4 „Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčastou kúpnej zmluvy;
1.7 „Košík“ znamená čast E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;
1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;
1.9 „Prevádzkovatel“ znamená TetisPark, s.r.o. IČO: 51804298, s miestom podnikania Pekná cesta 19, 83152 Bratislava, zastúpená konateľom Ing. Ruslanom Eninom.
1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vypInením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
1.12 „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;
1.13 „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (tj. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;
1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v užívateľskom rozhraní E-shopu.
2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.
2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.
2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.
2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vypIniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úpIné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
2.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu. V e-maile nájde kupujúci taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.

3 Kúpna zmluva

Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:
3.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.
3.2 Cena Tovaru uvedená v užívateľskom prostredí E-shopu/internetovej stránke platí vždy len do okamžiku jej zmeny. Pre objednávky odoslané po prevedení zmeny je vždy rozhodná cena nová.
3.3 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodat.
3.4 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržat odoslanie Tovaru Užívateľovi.
3.5 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
3.6 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
3.7 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi:
a) prevodom na účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre Užívateľa maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 kalendárnych dni, má prevádzkovateľ právo, bez predošlého upozornenia Užívateľa, zrušiť objednávku.
b) cez PayPal platobnú bránu
c) kartou cez službu CardPay
Užívateľ vykonáva platbu v EUR vopred pred prevzatím tovaru.
3.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
3.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnost Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.
3.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
3.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar, tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.
3.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.
3.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet prevádzkovateľa, ak Užívateľ zvolil spôsob platby prevodom. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu a sú len orientačné.
3.14 Prevádzkovateľ na vyžiadanie zašle Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
3.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
3.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku po dobu záručnej doby uvedenej pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, pričom takto uvedená záruka platí pre všetkých užívateľov.
3.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatnit u Prevádzkovatel’a na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.
3.18 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, odovzdaním daného tovaru prvému prepravcovi.
3.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, odovzdaním daného tovaru prvému prepravcovi.
3.20 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska, Tovar od prepravcu neprevezmite, spíšte s dopravcom hlásenie o škode a bezodkladne e-mailom informujte predávajúceho.
3.21 Pri neprevzatí Tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky Kupujúceho na www.tetiswood.sk, je Predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

4 Používateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si Užívateľský účet Registráciou.
4.2 Užívateľ je povinný pred vstupom do Užívateľského účtu zadať Prístupové údaje.
4.3 Za identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Užívateľ vykoná po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
4.4 Užívateľ nesmie poskytnúť Prístupové údaje ani iný prístup k Užívateľskému účtu tretím osobám. Používateľ je povinný prijať všetky primerané opatrenia na zachovanie ich dôvernosti. Užívateľ je plne zodpovedný za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného porušenia práva na používanie týchto hesiel je Používateľ povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Používateľovi nové prístupové údaje.
4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; o zmene Prevádzkovateľ Užívateľa informuje prostredníctvom E-shopu alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú v databáze E-shopu. Užívateľ má právo odmietnuť zmenu Obchodných podmienok do 7 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení o zmene Obchodných podmienok (v prípade doručovania cez E-shop) alebo od doručenia emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailom) a vypovedať záväzok z tohto dôvodu vo výpovednej lehote 14 dní, ktorú zmluvné strany zhodne uvádzajú ako dostatočnú na obstaranie obdobných služieb od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané listom zaslaným poštou na adresu Ruslan Enin, Veľké Chyndice č.154., 951 54 alebo e-mailom na info@tetiswood.sk v lehote uvedenej v tomto odstavci.
5.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
5.3 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
5.4 V prípade, ak Spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
5.5 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.
5.6 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený späť.
5.7 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi bez udania dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátená kúpna cena za Tovar bude znížená o náklady za prepravu vráteného Tovaru v prípade, že Spotrebiteľ využije možnosť vrátenia Tovaru prepravnou službou ponúknutou Prevádzkovateľom.
5.8 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
5.9 Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy info@tetiswood.sk.
5.10 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, ruší sa táto od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

6 Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne platobnou kartou VISA, MasterCard alebo Maestro
– Platobná karta online (Okamžitá platba kartou cez platobnú bránu Besteron)
– Okamžitý bankový prevod (Vyberte si vašu banku a vykonajte okamžitý bankový prevod)
– Apple Pay
– Google Pay
– VIAMO

Cena dopravy v rámci Slovenskej republiky vychádza z množstva objednaného tovaru. Cenu dopravy vypočíta e-shop po vložení tovaru do košíku. Výber spôsobu prepravy si zákazník môže vybrať pred dokončením objednávky. Tovar je doručený v rozmedzí od 2 do 7 pracovných dní od realizácie objednávky.

Spôsob dodania
– DPD
– DHL

6.1 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
6.2 V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
6.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
6.4 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
6.5 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke
6.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.7 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a je priložený k dodávanému tovaru.
6.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

7 Reklamačný poriadok

7.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Spotrebiteľovi, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe.
7.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokial‘ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
7.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre váčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
7.4 Reklamácia sa uplatňuje osobne, e-mailom na info@tetiswood.sk, prípadne poštou na adresu: Ruslan Enin, Veľké Chyndice č. 154.,95154, SR, spolu s dokladom o nadobudnutí tovaru (faktúra). Reklamovaný tovar neposielajte prostredníctvom dobierkovej služby – nebude prebratý!
7.5 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.
7.6 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
7.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
7.8 Na žiadosť Kupujúceho je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Kupujúcemu záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru – Faktúru obsahujúcu údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
7.9 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byt vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
7.10 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovatel‘ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
7.11 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru, alebo mu bude zaslaný prepravnou spoločnosťou na náklady Prevádzkovateľa.
7.12 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

8 Alternatívne riešenie sporov

8.1 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
8.2 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9 Ochrana osobných údajov

9.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytovane tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimku tvoria komerční dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytnuté za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
9.3 Podľa § 62 ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol.
9.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
9.5 Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná po prihláseni v e-shope www.tetiswood.sk v sekcii „Moje objednávky“.

10 Cookies

10.1 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.
10.2 Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu neurčitú.
10.3 Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

11 Užívanie E-shopu

11.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
11.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a užívateľské rozhranie.
11.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnost E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.
11.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívatel povinný nahradiť v plnom rozsahu.
11.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

12 Prehlásenia Prevádzkovateľa

12.1 Prevádzkovatel‘ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.
12.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.
12.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustračné, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
12.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii „Kontakty“.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Zz. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitel’a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Zz. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
13.2 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
13.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
13.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením.

14 Rozhodné právo

14.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky

15 Účinnosť

15.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.4.2024.